1 พฤษภาคม 2562 อบจ.สตูล ขนส่งขยะอันตรายจำนวน 3.4 ตัน ไปยังโรงงานกำจัดขยะอันตราย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190501084104008

ที่ศูนย์รวบรวมและขนส่งขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการปล่อยรถขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 50 คน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ตามโครงการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล เพื่อรวบรวมส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถรวบรวมได้ จำนวน 3,339.6 กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอันตราย หากกำจัดไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ หลอดไฟ , อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ , ตลับหมึก และถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์/กระป๋องสารเคมี , ภาชนะบรรจุยา และเวชภัณฑ์หมดอายุ โดยรวบรวมส่งต่อไปยังโรงกำจัดขยะอันตรายศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เตรียมรวบรวมปริมาณขยะอันตรายในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดสตูลมีสารตกค้างจากขยะอันตรายน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในอนาคต